voor wie

Houdt je kind van ontdekken, ontwerpen, verzinnen, diep nadenken? Zie je thuis signalen van begaafdheid of loopt je kind op school ergens tegenaan? Of gaat het juist allemaal wel heel erg gemakkelijk en vraag je je soms af wat er straks op de middelbare school gaat gebeuren als de leerstof moeilijker wordt? Wens je je kind wat meer aansluiting met peers toe? Zijn er boze buien thuis, is je kind hoogsensitief? Heeft het last van faalangst of perfectionisme? Heb je het idee dat er nog niet uitkomt wat er in zit? Is je kind gauw overprikkeld of juist heel erg op zoek naar prikkels en grenzen? Zie je de ogen van je kind niet meer zo vaak stralen, is het ongelukkig op school? Verveelt je kind zich? Houdt je kind van de verrijking op school en wil het daar nog wel meer van? Heeft je kind een creatieve uitlaatklep nodig? Of ben je gewoon op zoek naar een leuke wekelijkse activiteit in een groepje dat echt bij hem/haar past? Welkom bij de Madoera Plusgroep!  

 

Is de Plusgroep antwoord op de vraag van mijn kind? 

Je kunt kijken naar toetsresultaten en naar hoe je kind is in de klas, maar het gaat vooral om de pedagogische vraag van je kind: wat heeft het op dit moment nodig in zijn/haar ontwikkeling? De criteria voor deelname aan de Plusgroep zijn geen exacte wetenschap. Ik neem geen intelligentie-onderzoek af en kijk naar zowel gedrags- als zijnskenmerken van begaafdheid. De Plusgroep is geschikt voor kinderen die in brede zin (zeer) hoog presteren, dus cognitief (bij taal en rekenen, volgens citoscores en methodetoetsen), sociaal/emotioneel en qua motivatie, werkhouding en creativiteit. Én voor kinderen die op enkele gebieden minder hoog presteren door een disharmonisch profiel en/of (mogelijke) co-morbiditeit, bijv. dyslexie/AD(H)D/ASS. Én voor kinderen die (vermoedelijk) onderpresteren: het kind lijkt begaafd maar het komt er niet uit, vertoont mogelijk aanpassings-/probleemgedrag, afhaken en/of faalangst. Ouders kunnen als ze willen een quickscan begaafdheid invullen om hier meer zicht op te krijgen.

In de praktijk zit er in de Plusgroep een breed scala aan kinderen. Kinderen die breed en harmonisch begaafd zijn, maar ook dubbel bijzondere kinderen, faalangstige kinderen, onderpresteerders, hooggevoelige kinderen, zeer hoogbegaafde kinderen en kinderen die we een beetje meer ‘aan’ willen zetten. Wat ze gemeen hebben, is dat wij ervaren dat ze baat hebben bij wat de Plusgroep biedt. Mocht ik het gevoel hebben, dat het toch niet helemaal passend is, dat een kind overvraagd wordt of wanneer een kind niet in staat is om in te stappen, dan laat ik je dat uiteraard weten. 

foto-6

 

 

Insecten ontwerpen, hoe leven ze?

 

 

Wat is het doel van de Madoera Plusgroep? 

Om te voorzien in de leerbehoefte van begaafde kinderen. Vroeger dacht men: slimme kinderen, die redden zich vanzelf wel, maar dat bleek niet zo te zijn. Ook deze groep heeft structurele begeleiding op eigen niveau nodig. Ik bied de kinderen uitdagend en verrijkend werk aan en begeleid dit proces. De Plusgroep is geen prestigieus eliteclubje, maar eigenlijk doorzettersles voor kinderen die extra oefenen in het leren leren: het ontwikkelen van een growth mindset (ik kan dit leren) in plaats van een fixed mindset (ik kan dit niet). Oftewel oefenen met doorzetten bij tegenslag, aangaan van uitdagingen, focussen op wat je wilt leren, je eigen leerdoel stellen, en omgaan met perfectionisme, onzekerheid en faalangst, complimenten of kritiek. Ze leren hun tanden te zetten in werk op eigen niveau, waar te nemen wat ze daarbij in zichzelf tegenkomen en krijgen tools om daarmee om te leren gaan. Zo vergroten ze hun zelfbewustzijn en gaan ze actiever staan in hun eigen leerproces. Ze oefenen hun analytisch denken (inzicht, abstract denken, overzicht, logica, formules, evaluatie, informatieverwerking, ruimtelijk inzicht), creatief denken (associëren, brainstormen, flexibiliteit, inlevingsvermogen, originaliteit, vormgeving) en praktisch denken (effectiviteit, doorzettingsvermogen, planning, teamwork, zelfkennis, overtuigingskracht). Ook de eigen motivatie, positieve zelfbeeld en sociaal-emotioneel functioneren groeien. Het prettige contact met ontwikkelingsgelijken is voor deze kinderen belangrijk.  

foto-7

 

In kleine groepjes samen ingewikkelde vraagstukken oplossen.

 

Groeimindset

In de Plusgroep wil ik kinderen doordrenken met een groeimindsetklimaat: Als je iets niet meteen kan, kan je het dan wel leren? ‘Ik kan het niet’ wordt dan: ‘ik kan het nóg niet’. Resultaten zijn niet het belangrijkste, ik richt me op het proces dat het kind doormaakt. Het gaat er niet om om de beste, de snelste of de slimste te zijn, maar het gaat om de inspanning die je levert om iets te bereiken. De kinderen krijgen complimenten voor hun doorzettingsvermogen, oefenen, taakaanpak en inzet. Hoe laat je jouw talenten groeien en heb je door dat je groeit? We staan stil bij succeservaringen en vieren de leermomenten. Van fouten kan je leren, sterker nog: fouten maken is nodig om te kunnen leren. Zo wordt een fout maken een positief leermoment. 

Frustratietolerantie

Als je vastloopt en afhaakt, wat echt wel eens gebeurt met een onmogelijke opdracht; wat voel je dan eigenlijk? Waar voel je dat dan in je lijf? Wie heeft dat ook wel eens, en wat zou je dan kunnen doen als jou dat gebeurt? Ik loods ze door hun leerplafond heen zonder het volledig over te nemen. Ik kijk beschouwend, beschrijvend en met humor met ze mee. Ik laat ze niet in de steek én ik zet ze zelf aan het stuur zodat zij verantwoordelijkheid gaan leren nemen voor het kiezen van een oplossing. Het duurt een tijdje voordat ze gaan herkennen: Oh, ik loop vast, dit is een uitdaging, daar kan ik een oplossing voor gaan zoeken. Zo doen de kinderen aan den lijve ervaring op met het zichzelf door de leerkuil heen helpen. Bij begaafde kinderen is de bandbreedte van frustratietolerantie veel smaller dan bij gemiddelde kinderen. De ruimte om de huidige zone van naaste ontwikkeling voelt krap bemeten; al heel gauw vinden ze iets te moeilijk of te makkelijk. “Juf, het is zo sáái!” Als je iets ‘saai’ noemt, wat bedoel je dan precies? Is het te moeilijk, kan je het dan opdelen in kleine stukjes en stapje voor stapje verder gaan en hulp vragen? Is het te makkelijk of niet interessant; wat kan jij dan zelf doen om het moeilijker of interessanter te maken? Om op school te floreren, moeten ze ook leren omgaan met zowel te moeilijke als te makkelijke stof en met hun eigen gevoelens van frustratie. 
 

foto-8

 

 

Een les van een leerling n.a.v. een project: bruggen bouwen, theorie en praktijk! 

 

 

Coachende benadering

Begaafde kinderen houden meer van een coachende benadering dan van sturende begeleiding. Het kind behoudt zijn autonomie en dat werkt motiverend. Als volwassene wacht ik af, geef ruimte en nodig het kind uit om de eigen vermogens in te zetten, ongeacht of ie de hele opdracht al snapt of niet. Ik stel vragen en geef geen antwoorden. Daarbij benoem ik ook de frustratie, maak een koppeling met lichaamssignalen: goh, je krijgt het er warm van hè? En vraag dan of ze al een oplossing hebben bedacht. Of er nog meer oplossingen te verzinnen zijn, en welke ze dan als eerste willen uitproberen. Zo krijgt het kind eigenaarschap van het eigen werk. Er is veel ruimte voor eigen ideeën én er worden eisen gesteld aan het werk. Kinderen die altijd om hulp of bevestiging vragen, leren eerst zelf na te denken. En dan blijkt dat ze heel veel zelf kunnen!

Samenwerken

Samenwerken is één van de zeven uitdagingen van begaafde kinderen. Als je slimmer bent dan de rest, dan krijg je al gauw in de gaten: samenwerken; dat schiet niet op, ik doe het wel alleen. Er kan verbale miscommunicatie zijn of je moet de hele tijd wachten of je aanpassen. Dan oefen je dus minder in samenwerken. In de Plusgroep vinden ze bij het samenwerken snel een gemeenschappelijk taaltje en tempo. We reflecteren over de problemen die je daarin tegenkomt. Hoe kan je een middenweg vinden tussen jouw eigen behoeften en die van de ander? Als er een kind met dyslexie in de groep zit; wie helpt dan met voorlezen? Wie neemt er altijd de dragende rol in, en wie niet, en laten we dat eens anders doen. We helpen elkaar en bundelen de talenten. Samen kunnen we zoveel meer dan jij alleen.