Algemene voorwaarden van de Madoera Plusgroep

De Algemene Voorwaarden van de Madoera Plusgroep bestaan uit twee delen.
Deel 1 betreft de aanschaf van een strippenkaart voor deelname aan de Madoera Plusgroep.
Deel 2 betreft diensten geleverd door Madoera Plusgroep, zoals vermeld in het extra keuzemenu voor ouders op www.madoeraplusgroep.nl.
Deel 1 betreft de aanschaf van een strippenkaart voor deelname aan de Madoera Plusgroep.


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Madoera Plusgroep is een project van Veel Goeds, educatieve projecten
initiatiefnemer J. van Oudheusden
eenmanszaak, KvK-nummer: 57983186
Btw-identificatienummer: NL 136237034B01
Reigerstraat 41
1223PB Hilversum
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze zijn op de website te lezen, op te slaan, te downloaden en uit te printen.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Dat een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  - of de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst op afstand, de door hem in het kader van de overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst op afstand

 1. De overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst op afstand een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
  a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:
  a. waarvan de levering met instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Of de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen inclusief of exclusief btw zijn staat expliciet op de overeenkomst, dan wel factuur vermeld.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst op afstand tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. De website www.madoeraplusgroep.nl is door de ondernemer met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en samengesteld. De verstrekte informatie is puur informatief en kan op ieder moment zonder vooraankondiging worden aangepast of geactualiseerd. De consument kan hier geen rechten aan ontlenen. De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de content van deze website. De consument draagt zelf verantwoording voor het gebruik van de aangeboden informatie. Het is de consument niet toegestaan de ontvangen informatie voor commerciële doeleinden bij of middels derden te gebruiken.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. Een opzegtermijn is niet nodig omdat de overeenkomst op afstand die voor de vastgelegde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, na de afloop van die termijn automatisch wordt beëindigd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Verlenging
2. Een duurtransactie mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. De overeenkomst op afstand kan met een vastgelegde periode verlengd worden wanneer de consument opnieuw tot betaling over gaat. Hij wordt door de ondernemer over de mogelijkheden geïnformeerd voordat de overeenkomst op afstand ten einde loopt.

Duur
3. Elke overeenkomst op afstand heeft een op het product vastgelegde duur.

Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur. In geval van een overeenkomst op afstand tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst op afstand heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. De consument ontvangt de bestelde producten pas nadat de factuurbetaling verricht is.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Op Ondernemer rust een inspanningsverplichting.
 2. Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Consument die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ondernemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Ondernemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
  2a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
  2b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Ondernemer nimmer aansprakelijk.
  2c. De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door Consument te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door Consument geleden schade.
  2d. De aansprakelijkheid van Ondernemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Ondernemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Ondernemer over de laatste drie maanden.
 3. Consument kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Ondernemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
 4. De in dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt tevens te aanzien van door Ondernemer ingeschakelde derden of ondergeschikten.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

 1. De door consument aangereikte documenten, informatie of gegevens mogen niet in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De consument is aansprakelijk voor schending van de hiervoor genoemde eigendomsrechten en vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden op grond van schending van het intellectueel eigendomsrecht.
 2. De Consument dient zich te houden aan de algemene en specifieke regels (zoals vermeldt op de website van ondernemer), welke betrekking hebben op het gebruik van teksten, bronvermeldingen en dergelijke.
 3. Het is Ondernemer toegestaan om door Consument aangereikte documenten af te wijzen of te wijzigen indien de regels genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel geschonden worden.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Deel 2 betreft diensten geleverd door Madoera Plusgroep, zoals vermeld in het extra keuzemenu voor ouders op www.madoeraplusgroep.nl.

1 Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: de eenmanszaak Veel Goeds, educatieve projecten, gevestigd te Hilversum, ingeschreven onder KvK nummer 57983186, gedreven door mw. J. van Oudheusden, die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV Zelfstandigen/AOB.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
1.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.

3 Prijs
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.
3.2 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn tevens begrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, voorbereidingstijd, BTW) en voorschotten.

4 Vertrouwelijkheid
4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer.

5 Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door
Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden; b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
6.6 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
6.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
6.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling -waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt- vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, ziekte bij Opdrachtnemer, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8 Wijziging van de opdracht
8.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
8.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
8.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd
worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

Beëindiging van de opdracht
9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
9.7 In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:

 • Annulering door de Opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste uitvoeringsdag kosteloos geschieden.
 • Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste uitvoeringsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
 • Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste uitvoeringsdag is de opdrachtgever verplicht 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
 • Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een uitvoering annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten zijn invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij dan ook geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen. Op Opdrachtnemer rust derhalve een inspanningsverplichting.
10.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
10. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
10. 2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
10. 2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door Opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
10. 2d De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden.
10.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
10.4 De in dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt tevens ten aanzien van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of ondergeschikten.

11 Geschillen en Klachten
11.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.
11.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
11.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.
11.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
11.5 Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.
11.6 Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.
11.7 Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Vastgesteld te Hilversum op 28 januari 2024.